Eiffel tower
Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдлээс хамааруулан өндөр хүүгийн өгөөж тооцуулан авах боломжтой ХУГАЦААГҮЙ ХАДГАЛАМЖ-ийн үйлчилгээг санал болгож байна.

Давуу тал
  • Өрсөлдөхүйц өндөр хүүгийн төвшин
  • Хүссэн үедээ орлого болон зарлага гаргах
  • Цахим банкны үйлчилгээ ашиглан хадгаламжийн дансны хуулга харах, гүйлгээ хийх

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
ВАЛЮТ MNT USD
Дансны доод үлдэгдэл 20,000 20
Жилийн хүү 50 сая төгрөг хүртэл үлдэгдэлд бодогдох хүү 2.0% 50,000 ам.доллар хүртэл үлдэгдэлд 1.0%
50 сая төгрөгөөс дээш үлдэгдэлд бодогдох хүү 2.6% 50,000 ам.доллараас дээш үлдэгдэлд 1.2%
Данс хөтөлсний хураамж (сар бүр) 2,000 1

Шимтгэл хураамж

 

Төрөл Үйлчилгээ Валют
MNT USD CNY EUR KRW JPY GBP RUB HKD
Орлогын гүйлгээ Бэлэн орлого шимтгэлгүй 1.50% шимтгэлгүй 1.00% Зөвхөн бэлэн бус
Бэлэн бус орлого Шимтгэлгүй
Зарлагын гүйлгээ Бэлэн зарлагын гүйлгээ 200 0.25% 0.25% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 1.0% Зөвхөн бэлэн бус
Бэлэн бус-банк хооронд бага дүнтэй /3.0 сая төгрөг хүртэл/ 300 0.5 ам.доллартай тэнцэх валют
Бэлэн бус-банк хооронд их дүнтэй /3.0 сая төгрөгөөс дээш/ 400
Банк доторх 100 100 төгрөгтэй тэнцэх валют
Дансны тодорхойлолт Тодорхойлолт 5,000 төгрөг
14 хоногийн дотор дараах өөрчлөлт орсон тохиолдолд:Данс шинээр нээгдсэн эсхүл Хамтран эзэмшигчийн мэдээллийг шинээр нэмсэн 30,000 төгрөг
Нэмэлт хураамж:Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу нэмэлт мэдээлэл оруулсан тохиолдолд Үндсэн хураамж +15,000 төгрөг
Дансны хуулга (хуудас бүр) 100 төгрөг

*Богд банкны данс уруу шилжүүлэн хаах тохиолдолд шимтгэлгүй

 


Бүрдүүлэх материал
  • Данс нээлгэхийг хүссэн тухай албан бичиг
  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулах/
  • Хуулийн этгээдийн дүрмийн хуулбар /нотариатаар батлуулах/
  • Богд банкны Гарын үсгийн баталгааны маягтыг бөглөн нотариатаар батлуулах
  • Мөнгөн хөрөнгө захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн цахим үнэмлэх 

Санал болгох бүтээгдэхүүн