Eiffel tower
Байгууллагынхаа сул чөлөөтэй мөнгөн хөрөнгийг ирээдүйд шаардлагатай санхүүгийн хэрэгцээнд зориулан хуримтлуулах боломжтой ХУГАЦААТАЙ ХАДГАЛАМЖ-г санал болгож байна.

Давуу тал
  • Өрсөлдөхүйц өндөр хүүгийн төвшин
  • Хүссэн үедээ орлого хийх
  • Гэнэтийн хэрэгцээ гарсан үед хадгаламжаа цуцлахгүйгээр Хадгаламжаа барьцаалан зээл авах
  • Цахим банкны үйлчилгээ ашиглан хадгаламжийн дансны хуулгаа хянах

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Валют MNT USD CNY EUR
Дансны доод үлдэгдэл 2,000,000 1,000 5,000 1,000
Хүү (жилийн) 1 сар 7.0% - - -
2 сар 7.5% - - -
3 сар 8% 2% 2.5% 2.0%
6 сар 11% 2.5% 3.0% 2.6%
9 сар 11.4% 3.6% 3.1% 3.0%
12 сар 12.2% 4.2% 3.3% 3.2%
24 сар 12.8% - - -
Гэрээг хугацаанаас өмнө цуцалсан тохиолдолд бодогдох хүү (жилийн) Тухайн валютын хугацаагүй хадгаламжийн жилийн доод хүүний 50%-иар тооцно 1.2% 1.2%

Шимтгэл хураамж

 

Төрөл Үйлчилгээ Валют
MNT USD CNY EUR
Орлогын гүйлгээ Бэлэн орлого шимтгэлгүй
Бэлэн бус орлого шимтгэлгүй
Зарлагын гүйлгээ Бэлэн зарлага 200 төгрөг 0.25% 0.3% 0.2%
Бэлэн бус-банк хооронд бага дүнтэй /3.0 сая төгрөг хүртэл/ 300 0.5 ам.доллартай тэнцэх валют
  Бэлэн бус-банк хооронд их дүнтэй /3.0 сая төгрөгөөс дээш/ 400
Дансны тодорхойлолт Тодорхойлолт 5,000 төгрөг
14 хоногийн дотор дараах өөрчлөлт орсон тохиолдолд:Данс шинээр нээгдсэн эсхүл Хамтран эзэмшигчийн мэдээллийг шинээр нэмсэн 30,000 төгрөг
Нэмэлт хураамж:Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу нэмэлт мэдээлэл оруулсан тохиолдолд Үндсэн хураамж +15,000 төгрөг
Дансны хуулга (хуудас бүр) 100 төгрөг

*Богд банкны данс уруу шилжүүлэн хаах тохиолдолд шимтгэлгүй


Бүрдүүлэх материал
  • Данс нээлгэхийг хүссэн тухай албан бичиг
  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулах/
  • Хуулийн этгээдийн дүрмийн хуулбар /нотариатаар батлуулах/
  • Богд банкны Гарын үсгийн баталгааны маягтыг бөглөн нотариатаар батлуулах
  • Мөнгөн хөрөнгө захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн цахим үнэмлэх 

Санал болгох бүтээгдэхүүн