Eiffel tower
Богд банк нь анх удаа төгрөгийн харилцах дансны хүүг ӨДӨР бүр тооцон харилцагчдад 2 төрлийн сонголттой бүтээгдэхүүн болгон зах зээлд нэвтрүүлж байна.

Давуу тал
  • Хамгийн өндөр хүүтэй харилцах данс
  • Өдөр бүрийн хүүгээ тухайн дансандаа авах
  • Хүссэн үедээ дансандаа орлого, зарлагын гүйлгээ хийх
  • Цахим банкны үйлчилгээг ашиглан дансаа удирдах

Бүтээгдэхүүний нөхцөл

 

НӨХЦӨЛ ӨДӨР БҮР ХҮҮТЭЙ НИЙЛМЭЛ ХАРИЛЦАХ
Валют Төгрөг
Дансны доод үлдэгдэл 20,000 төгрөг
Зарласан хүү (жилийн) 3.60%
Бодит хүү (жилийн) 3.67%
Данс хөтөлсний шимтгэл (сар бүр) 2,000 төгрөг
Данс нээх хураамж Хураамжгүй
Данс хаах хураамж* 3,000 төгрөг

 

*Богд банкны данс уруу шилжүүлэн хаах тохиолдолд шимтгэлгүй

 

Монгол Улсын Их Хурлаас Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай түр хуулийг баталсантай холбоотойгоор уг хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.4 дэх хэсэгт цар тахлын үед банкны харилцах дансны үлдэгдэлд хүү тооцохгүй гэсэн заалтын хэрэгжилтийг ханган ажиллах шаардлагын дагуу Богд банкны бүх харилцах дансны үлдэгдэлд 2020 оны 12 сарын 31-ний өдрийг дуустал хугацаанд хүү тооцохгүй болохыг мэдэгдэж байна.


Шимтгэл хураамж
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ ШИМТГЭЛИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ
MNT
Бэлэн бус гүйлгээ Орлогын гүйлгээ Шимтгэлгүй
Богд банкны данс хоорондын зарлагын гүйлгээ 100
Банк хоорондын зарлагын гүйлгээ 3,000,000 төгрөг хүртэл 300 төгрөг3,000,001 төгрөгөөс дээш 400 төгрөг
Бэлэн гүйлгээ Орлогын гүйлгээ Шимтгэлгүй
Зарлагын гүйлгээ 200
Өөр банкны данс уруу шилжүүлэг хийх 1,000
Дансны тодорхойлолт Тодорхойлолт 5,000 төгрөг
14 хоногийн дотор данс шинээр нээгдсэн эсхүл хамтран эзэмшигчийн мэдээллийг нэмсэн бол 30,000 төгрөг
Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу нэмэлт мэдээлэл оруулсан Үндсэн тодорхойлолтын хураамж+15,000 төгрөг
Дансны хуулга (хуудас бүр) 100 төгрөг

Бүрдүүлэх материал
  • Данс нээлгэхийг хүссэн тухай албан бичиг
  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулах/
  • Хуулийн этгээдийн дүрмийн хуулбар /нотариатаар батлуулах/
  • Богд банкны Гарын үсгийн баталгааны маягтыг бөглөн нотариатаар батлуулах
  • Мөнгөн хөрөнгө захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн цахим үнэмлэх /хуулбарыг нотариатаар батлуулах/

Санал болгох бүтээгдэхүүн